Şartlar ve koşullar - Almanya dışı

 

Almanya dışına sevk edilen makineler için genel koşullar

I. Genel bilgiler

1. Makinelerin sevkiyatı ile ilgili genel koşullar sadece Trützschler Grubu şirketleri
Trützschler GmbH & Co. KG, Mönchengladbach
ERKO-Trützschler GmbH, Dülmen
Fleissner GmbH, Egelsbach
Trützschler Card Clothing GmbH, Neubulach
(Bundan sonra herbiri SATICI olarak geçecek) ile ALICI arasında, SATICININ bütün teklifleri ve SATICI tarafından makineler, parçalar veya hizmetler için akdedilen bütün teslimat sözleşmeleri, taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile aksi kararlaştırılmadığı sürece veya yapılan değişiklikler SATICI tarafından kesinlikle yazılı olarak onaylandığı zaman, geçerlidir. ALICININ sözleşmede yer alandan farklı teslimat ve ödeme koşulları kabul edilmez ve SATICI tarafından yazılı olarak kabul edilmediği sürece SATICI için bağlayıcı değildir. ALICI ile SATICI arasındaki teslimat sözleşmesinden bundan sonra "sözleşme" olarak bahsedilecektir.
2. Sözleşmenin akdolunması ve etkili olması için, tarafların sözleşmeyi imzalamış olması veya SATICININ yapmış olduğu teklife uygun olarak, ALICININ siparişini, bir sipariş teyidi ile kabul etmiş olması gerekir.

II. Teklifler ve siparişler

SATICI tarafından yapılan yazılı teklifler, teklif yapılan tarihten itibaren kendisi için 3 ay bağlayıcıdır. Önceden yapılan yazılı bir teklife dayanmayan siparişler ancak ALICI, SATICININ yazılı sipariş teyidini teslim aldıktan veya sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra SATICI için bağlayıcıdır.

III. Bilgiler, şartnameler ve çizimler

Sözlü ve yazılı bilgiler ve kataloglardaki, veri sayfalarındaki, haber bültenlerindeki, ekranlardaki, fiyat listelerindeki ve diğer belgelerdeki bütün şartnameler, açıklamalar ve çizimler sadece eğer sözleşmede bunlardan açık olarak bahsedilmiş ise, bağlayıcıdır.

IV. Fiyatlar

1. Yazılı olarak kesin şekilde aksi kararlaştırılmadığı sürece, katma değer vergisi, gümrükler ve diğer masraflar hariç FCA SATICI lokasyonu fiyatları (INCOMTERMS son versiyonuna göre) geçerlidir. Gerekli olan lisanslar, izinler, onaylar, muvafakat beyannameleri veya Almanya dışındaki gereksinimler ALICI tarafından tedarik edilecektir. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece, ambalaj fiyata dahil değildir.
2. Avrupa Birliği içindeki teslimatlarda, ALICI satış vergisinden muafiyetini kanıtlamak için sözleşmede kararlaştırılan teslimat tarihinden önce zamanında satış vergisi kimlik numarasını bildirmek zorundadır. Satış vergisi kimlik numarasının zamanında ve eksiksiz olarak bildirilmemesi durumunda, SATICI yürürlükte olan satış vergisini hesaplama hakkını saklı tutar.
3. Eğer ALICI, SATICI tarafından Avrupa Birliği içerisinde teslim edilen ürünü Avrupa Birliğinin dışına ihraç ediyorsa, satış vergisi kimlik numarasını bildirmek yerine, bu ürünlerin ihraç edilebilmesi için SATICIYA, satış vergisinin bir ay içerisinde ödenmesini engelleyen uygun bir belge sunabilir.

V. Ödemeler

1. Ödemeler EURO olarak yapılacaktır (veya sözleşmede bahsedilen diğer bir para biriminde). Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece, net fatura bedeli fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödenecektir.
2. Eğer toplam alım fiyatının veya bir kısmının akreditif ile ödenmesi kararlaştırıldı ise, o zaman aşağıdaki koşullar geçerlidir: Bu şekil bir ödeme daima kesintisiz veya çekincesiz olarak, masrafları ALICI tarafından karşılanmak üzere SATICI tarafından kabul edilecek bir biçimde, SATICI tarafından kabul edilecek birinci sınıf bir bankada, Almanya'daki teyid masrafları da dahil olmak üzere SATICININ lehine açılacak olan ve SATICI tarafından kabul edilen Almanya Federal Cumhuriyetin'deki bir banka tarafından teyid edilen ve orada ödenebilen, güncel UCP kurallarına tabi olan dönülemez bir akreditif (L/C) ile yapılmalıdır. L/C ile kısmi teslimatların ödenmesi de mümkün olmalıdır. Geçerlilik süresi, kararlaştırılan veya muhtemel teslimat zamanından en erken 4 hafta sonra sona ermelidir.
3. SATICININ talebi üzerine ALICI, akreditifin geçerlilik süresinin uzatılmasını sağlamalıdır.
4. Eğer mal depolanacaksa, ödeme sadece SATICININ faturasına, köken belgesine (gerekli ise) ve ambar makbuzuna karşılık yapılır. Bu hüküm ALICI tarafından açılacak olan L/C içinde de yer almalıdır.
5. Sözleşme kapsamında ALICI tarafından yapılacak olan her ödeme, ancak SATICININ Almanya'da bankasındaki hesabına eksiksiz ve çekincesiz olarak transfer edildiği zaman, ödenmiş olarak kabul edilecektir.
6. SATICININ maddi alacağına karşılık, ALICININ mahsup etme hakkı ve ALICININ ödeme günü gelen ödemeleri elde tutma hakkı mümkün değildir.

VI. Risk devri, mülkiyeti muhafaza kaydı

1. Malın hasar görme veya kaybolma riski aşağıda açıklandığı şekilde alıcıya devredilir:
- yazılı olarak kararlaştırılan INCOTERM kurallarına göre (INCOTERMS güncel versiyonu)
- yazılı olarak INCOTERM kararlaştırılmadı ise, FCA kurallarına göre (SATICININ lokasyonu), INCOTERMS güncel versiyonu
- ALICININ mütemerrüt olması durumunda, mamafih ürünün SATICI tarafından depolandığı zaman diliminde.
2. Teslimata ve risk devrine ve bu teslimat koşullarının diğer yönetmeliklerine bakılmaksızın, SATICI satış bedelinin tümünü teslim almadığı sürece, malın mülkiyeti ALICIYA geçmez.

VII. Teslimat

1. Kararlaştırılan teslimat süreleri, sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden, ama kesinlikle aşağıdaki bütün koşulların (uygulanabildiği kadar) yerine getirilme tarihinden önce değil:
- eğer ALICININ ülkesinde bir ithalat lisansı gerekli ise: Bu ithalat lisansının bir kopyasını SATICININ teslim almış olması;
- kararlaştırılan bir ön ödeme durumunda: Çekincesiz yapılan ön ödemeyi SATICININ teslim almış olması;
- kararlaştırılan akreditifli bir ödeme durumunda: Kararlaştırılan koşullara uyumlu olarak operatif akreditifin açılması ve teyid edilmesi (Madde V).
2. Kararlaştırılan teslimat tarihi olarak, içinde kararlaştırılan teslimat süresinin sona erdiği ayın son çalışma günü sayılacaktır. Gerçek teslimat tarihi, hasar veya kaybolma riskinin, fiilen SATICIDAN ALICIYA geçtiği gündür.
3. Eğer teslimatlar, SATICININ etki alanı dışında kalan sebeplerden dolayı gecikirse, içerisinde bahsi geçen sebeplerin belirtildiği zaman dilimi kadar, kararlaştırılan teslim süresi uzatılmış olarak sayılacaktır.
4. Eğer teslimatlar yalnızca SATICININ hatasından kaynaklanan sebeplerden dolayı gecikirse ve ALICI bu yüzden zarara uğrarsa, SATICI, ALICININ diğer bütün talepleri hariç tutularak iki haftalık bir bekleme süresinden sonra, böyle bir teslimat gecikmesinin her tam haftası için ALICIYA götürü tazminat bedeli olarak, teslimatında gecikme oluşan malın alım fiyatının yüzde sıfır virgül beşini (% 0,5) ödemekle yükümlüdür. SATICININ teslimat gecikmesinden kaynaklanan, ALICININ tüm tazminat talepleri, söz konusu alım fiyatının toplam yüzde beşi (% 5) ile sınırlıdır.
5. Teslimat gecikmesi SATICININ hatalarından kaynaklansa dahi, teslimat gecikmesi üç (3) ayı geçmediği sürece, ALICININ sözleşmeden vazgeçme hakkını doğurmaz.
6. ALICININ mevcut bölümde açıklanmış olan hakları, diğer tüm talepleri ve yasal çözümleri ortadan kaldırır.

VIII. Teslim alma muayenesi

Teslim edildiği anda malın ALICI tarafından hemen muayene edilmesi gereklidir. Muayene esnasında tespit edilen, SATICIYA şikayette bulunulacak olan tüm eksiklikler, malın teslim alınmasından sonra, eksiklikle ilgili açıklama ile birlikte vakit kaybetmeden yazılı olarak SATICIYA beyan edilmelidir. Gecikmiş şikayetler SATICI tarafından kabul edilmez.

IX. Ürünlerin üretimde denetlenmesi ve sevkiyattan önce deneme çalışması

1. Eğer sözleşmede ürünlerin üretim esnasında denetlenmesi ön görülmüşse, bu denetleme, yazılı olarak başka bir durum belirlenmedi ise, üretim yerinde normal işletme saatleri esnasında yapılacaktır. Böyle bir durumda ALICININ deneme çalışmalarını yerinde görmesi için, SATICI, ALICIYI veya vekilini sevkiyata hazır ürünün deneme çalışması hakkında erkenden bilgilendirir . Eğer ALICI haber verilmesine rağmen deneme çalışmalarını görmeye gelmez ise ALICIYA, itiraz ederek doğru olmadığını ispatlamaya çalışma hakkının bulunmadığı, test raporunun bir kopyası gönderilir.
2. Mevcut bölümdeki açıklamalara göre deneme çalışması esnasında, üründe eksiklik tespit edilmesi halinde, SATICI bu eksiklikleri derhal giderecektir.

X. Garanti

1. SATICI bütün makine parçaları için mekanikle ilgili garantiyi taahhüt eder; Bu garanti, mekanik ve elektrikle ilgili kurulumlardan sonraki oniki (12) aylık bir süre için geçerlidir, fakat toplam garanti süresi malın sevkiyata hazır durumunun veya sevkiyat tarihinin bildirilmesinden itibaren onsekiz (18) aylık bir zaman dilimini aşmamalıdır (eğer teslimat teklifin bir bileşeni ise).
2. Garantinin geçerli olabilmesi için sevkiyattan sonra usulüne uygun bir depolama, kurallara uygun bir kurulum ve işletmeye alma, eğer kurulum ile mekanik ve elektrik kısımlarının çalışmaya alınması arasında bir gecikme yaşanacaksa, yeterli derecede koruyucu maddelerle muhafaza edilmesi gereklidir.
3. ALICI, tespit ettiği eksiklikleri SATICIYA en hızlı şekilde bildirmekle yükümlüdür. Şikayete eksiklikle ilgili bir açıklama eklenmelidir. Gecikmiş şikayetler SATICI tarafından kabul edilmez.
4. SATICI ürünlerin:
- profesyonelce ve hatasız olarak uygun, kusursuz malzeme kullanarak imal edildiğini,
- sözleşmede yeralan kalite ve özelliklere uygun olduğunu ve usulüne uygun işletilmesi ve bakım işlerinin itinalı bir şekilde yapılma koşulu ile, sözleşmede kararlaştırılmış olan randımana erişeceğini ve
- (yedek parça durumunda) kararlaştırılan kullanım için yedek parça olarak uygun olduğunu, yani değiştirilebildiğini, garanti eder.
5. SATICI, ürünlerin belirli amacı yerine getirmeleri gerektiği hususunda, kesin bir şekilde kararlaştırılmadı ise, sorumluluk kabul etmez.
6. Normal aşınma SATICININ garanti kapsamının dışında kalır.
7. Mevcut olan garanti koşulları uyarınca SATICI, yukarda açıklanan türde belirlenen eksiklikleri, bu eksikliklerin garanti süresi içerisinde meydana gelmiş olması ve ALICI tarafından en hızlı şekilde yazılı biçimde bildirilmesi koşulu ile, kendi seçimine göre ya tamir etmek ya da değiştirmek suretiyle gidermekle yükümlüdür. Geçerli sayılan eksikliği belgelemek için, ALICI şikayette bulunduğu kusurlu ürünleri SATICIYA geri gönderir.
8. Eğer söz konusu olan eksiklik veya hasar, usulüne ve kurallara uygun olmayan kullanımdan ve/veya bakımdan veya diğer bir kurallara aykırı davranıştan hasıl olmuş ise veya SATICININ açık yazılı onayı alınmadan ALICI veya üçüncü şahıs tarafından ürünlerde tamir işleri ve değişiklikler yapılmış ise, SATICININ bu garanti kapsamındaki her türlü sorumluluğu ortadan kalkar.
9. Mevcut bölümdeki açıklamalara göre yedek parçalar veya bozuk parçalar sözleşmenin teslimat koşullarına göre SATICI tarafından ALICIYA ücretsiz olarak gönderilir. Değiştirilen parçalar satıcının mülkiyetine geçer. Gerekli olan tüm formaliteler ALICI tarafından üstlenecektir.

XI. Ürün sorumluluğu

1. SATICI, yaralanma/ölüm olayları için, gayri menkul ve özel kullanım amaçlı hareketli cisimlerdeki hasarlar için, ürün sorumluluğu yönetmelikleri uyarınca sorumluluk altındadır. ALICININ maddi zararları için, SATICI sadece kendi mali sorumluluk sigortası kapsamında mesuliyet taşır.
2. Mevcut bölümdeki açıklamalara göre yaralanma/ölüm olayları veya hasarlar için, eğer bu yaralanma/ölüm olayları veya diğer hasarlar, teslim edilen malların SATICININ işletme el kitaplarında veya teknik şartnamelerinde yer aldığından farklı bir şekilde kullanılmasından kaynaklanıyorsa veya SATICI dışında kalan üçüncü şahısların ihmalkârlığı ile alâkalı ise, SATICI hiç bir surette mesuliyet taşımaz.

XII. Sorumluluk

Sözleşmede ve bu makine teslimatının genel koşullarının VII, X ve XI. bölümlerinde açık şekilde belirtilmediği sürece, SATICI hiçbir surette güvence veya garanti vermez, ister haksız bir muameleden isterse sözleşmeden, hangi sebepten olursa olsun, sözleşme kapsamında hiçbir şekilde mesuliyet veya sorumluluk kabul etmez. SATICI özellikle aşağıdaki hasar, masraf veya zarar sınıfları için kesinlikle sorumluluk üstlenmez ve ALICI açık bir dille SATICIYI bu sorumluluktan muaf tutmalıdır:
(a) Zararlar, kâr kaybı, üretim kaybı, kullanım kaybı, işletme kesintileri ve finansman masrafları (her halükârda, dolaylı veye dolaysız hiç farketmez), ve
(b) (a) şıkkı kapsamıyorsa, dolaylı zararlar veya zarardan doğan zararlar.

XIII. Gizli bilgiler

SATICI tarafından ALICIYA ibraz edilen bütün ticari ve/veya teknik bilgiler, veriler, tanımlamalar, çizimler, diğer belgeler ve yazılımlar (kısaca "gizli bilgiler"), SATICININ münhasır mülkiyeti olarak kalır ve hiç bir surette SATICININ ALICIYA halihazırdaki veya gelecekteki fikri mülkiyet haklarının veya benzeri hakların devri olarak değerlendirilemez. ALICI, gizli belgeleri her zaman SATICININ gizli mülkiyeti olduğunu bilerek kullanmalı ve gizli bilgileri hiç bir zaman öngörülen amaç dışında kullanmamalı veya üçüncü kişiye teslim etmemelidir.

XIV. Zorunlu neden

Bu koşullarda muhtemelen farklı beyan edilmiş hükümleri dikkate almaksızın, SATICININ etki alanı dışında kalan savaş, ayaklanma, ihtilâl, sabotaj, haciz, korsanlık, şiddetli fırtınalar, kasırgalar, depremler, doğal afetler, tsunami, su baskını, yıldırımlar, salgın hastalıklar ve karantina, boykotlar, patlamalar, yangın, SATICININ herhangi bir suçu olmadan makinelerin veya işletmelerin veya diğer tesisler de dahil olmak üzere tahrip edilmesi, idari tedbirler, resmi olarak iş bırakma eylemi içermeyen gayri resmi grevler ve sendikal mücadele önlemleri de dahil olmak üzere herhangi bir biçimdeki grevler, lokavtlar, sebebi ne olursa olsun duruşlar, döviz kuru kısıtlamaları, elektrik kısıtlamaları, taşıma ekipmanlarının eksikliği, SATICININ tedarikçisinden alınan ürünlerdeki eksiklikler veya teslimat gecikmeleri gibi sebeplerden dolayı, ortaya çıkan eksiklik, gecikme veya yerine getirmeme, SATICI tarafından eksiklik, gecikme veya yerine getirmeme olarak görülmez. Eğer zorunlu neden olayının kümülatif bekleme süresi altı (6) aydan fazla sürerse, SATICI yükümlülükten muaf olarak ALICI ile sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. SATICI bu sözleşme feshinin finansal sonucu olarak ALICIDAN, tedarikçilere yapılan siparişlerin iptal masrafları da dahil, sözleşme kapsamında oluşmuş bütün masrafları geri alma hakkına sahiptir. Ortaya çıkan masrafların ön ve ara ödemelerinde artakalan miktar olması durumunda, bu artakalan miktar ALICIYA ödenecektir.

XV. Yazılım kullanımı

1. Teslimat kapsamında yazılım bulunuyorsa, teslim edilen yazılımı ve yazılım belgelerini kullanmak için, ALICI münhasır bir hakka sahip değildir. Yazılım, teslim edilen alette kullanılmak üzere emanet edilmiştir. Sözleşmede farklı bir durum kararlaştırılmadı ise, yazılımın birden fazla sistemde kullanılması yasaktır. ALICI yazılımı sadece yedekleme oluşturmak amacı ile çoğaltabilir.
2. ALICI SATICI ile, kaynak kodunun depozitosunu, SATICI tarafından belirlenen bir noterde veya SATICIYA uygun görünen bir diğer emanetçide ve yazılım güncellemelerine uyarlanmasını tanzim eden ve geri verilmesini depozito sözleşmesinde belirlenen koşulların altında öngören özel bir depozito sözleşmesi yapabilir. İlgili masrafları ALICI karşılar.
3. ALICI, üretici verilerini – özellikle telif hakkı bildirimlerini – kaldırma veya önceden SATICIDAN açık bir şekilde izin alınmadığı sürece değiştirme hakkı yoktur.
4. Yazılımla ve yedekleme de dahil yazılım belgeleri ile ilgili bütün haklar SATICIDA veya yazılım tedarikçisinde saklıdır. Alt lisansların başkalarına verilmesi yasaktır.
5. Yazılım sadece makine tarafından okunabilir biçimde (amaç kodu) ve sadece teslim edilen aletlerin okuyabileceği biçimde emanet edilir. Bundan, sipariş edilen müşteriye özgü uyarlamalar ve arıza giderme için gerekli olan program kısımları hariçtir.

XVI. Yetkili mahkeme ve uygulanan yasa

1. Sözleşme, İsviçre maddi hukukuna tâbidir. UN-Satın alma haklarının (CISG) hükümleri dahil değildir
2. Sözleşmeden veya sözleşme ile bağlı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar, uluslararası Paris ticaret odasının tahkim yönetmeliğine göre (en yeni versiyon) bu tahkim yönetmeliği uyarınca tayin edilmiş bir veya birkaç tahkim mahkemesi tarafından nihai karara bağlanacaktır. Tahkim yeri Zürih, İsviçre. Dava ingilizce lisanında yürütülür.
3. Mamafih SATICI serbest iradesine göre ALICIYI, SATICIN kendi ülkesindeki yetkili umumi mahkemelerde dava etme hakkına sahiptir.