Şartlar ve koşullar - Almanya içi

 

Almanya içine sevkedilen makineler için genel koşullar

(Alman makine ve tesis imalatı e. V. derneğinin önerilerin göre, 2007)

I. Genel bilgiler

1. Trützschler Grubuna ait:
Trützschler Nonwovens GmbH, Dülmen
Trützschler Nonwovens & Man-Made Fibers GmbH, Egelsbach
Trützschler GmbH & Co. KG, Mönchengladbach
Trützschler Card Clothing GmbH, Neubulach
şirketlerinin teslimatları ve hizmetleri için satıcı olarak aşağıdaki koşullar ve sözleşmede yer alan olası özel anlaşmalar esas almıştır. Alıcının farklı satın alma koşulları, siparişin kabul edilmesi durumunda da sözleşme içeriğine dahil edilmez. Bir sözleşmenin – aksi kararlaştırılmadıkça, – akdolunması için satıcının yazılı sipariş teyidini imzalaması gereklidir. Sözleşmeye dahil edilecek olan her türlü değişiklik, tamamlama ve ek sözleşme satıcının yazılı teyidini gerektirir. Yazılı formun gerekliliğinden sadece yazılı olarak feragat edilebilir.
2. Satıcının numuneler, fiyat teklifleri, çizimler ve benzeri fiziksel ve fiziksel olmayan tarzda bilgiler – elektronik biçim de dahil – her türlü mülkiyet ve telif hakkı saklıdır; Bu bilgilere üçüncü şahısların erişimine izin verilmemelidir. Satıcı, alıcının gizli olarak tanımladığı bilgileri ve belgeleri, üçüncü kişilerin erişimine açmak için mutlaka alıcının onayını almak zorundadır.
3. Satıcının teklifleri bağlayıcı değildir. Eğer bir sipariş §145 BGB yönetmeliğine göre teklif olarak değerlendirilecekse, teklifin bağlayıcılığı, satıcının yazılı olarak onayını gerektirir.
4. Eğer alıcı tüccar ise, malın niteliği olarak daima sadece satıcının yaptığı ürün tanımlamasının, kararlaştırılmış olarak geçerliliği olacaktır. Nitelik ve dayanıklılık garantilerinin mutlaka yazılı olması ve ayrıntılı olarak böyle olduklarının tanımlanması gereklidir. Basın açıklamaları, tavsiye, veya reklam, ürün tanımlamasının yanında malın nitelik değerlerini ifade etmez.

II. Fiyat ve ödeme

1. Aksi kararlaştırılmadıkça fiyatlar FCA INCOTERMS kurallarına göre, ama ambalaj ve indirme hariç. Fiyatların üzerine yasal oranda satış vergisi eklenecektir.
2. Aksi kararlaştırılmadıkça ödeme kesintisiz olarak satıcının hesabına aşağıda açıklandığı şekilde havale edilecektir: Sipariş teyidinin girişinden sonra 1/3 ön ödeme, ana parçaların sevkiyata hazır durumda olduğu alıcıya bildirilince 1/3, risk devrinden sonra bir ay içerisinde kalan miktar.
3. Eğer sözleşmenin akdinden sonra, satıcının maddi alacağı, alıcının ödeme yeteneğinin eksikliği yüzünden riske girerse, satıcı yapacağı hizmeti reddedebilir ve alıcıya, yapılan teslimata karşı borcunu peyderpey ödemekle veya karşı teminat vermekle yükümlü olduğu uygun bir süre belirleyebilir. Alıcının kabul etmemesi durumunda veya belirlenen sürenin başarısızlıkla bitiminden sonra, satıcının sözleşmeden geri çekilme ve tazminat talebi hakkı vardır.
4. Alıcının ödemeleri elde tutma veya karşı taleplerle mahsup etme hakkı, sadece, karşı talep hakkının şüphe götürmez olduğu veya kesinlik kazandığı tespit edildiği zaman, vardır.

III. Teslimat süresi, teslimat gecikmesi

1. Teslimat süresi sözleşmeyi akdedenlerin anlaşmalarından ortaya çıkar. Satıcının teslimat süresine riayet etmesi için, sözleşmeyi akdedenlerin arasındaki bütün tecimsel ve teknik soruların açıklığa kavuşturulmuş olması ve alıcının yapmakla yükümlü olduğu, örn. gerekli resmi belgeler veya müsade yazıları veya bir ön ödemenin yapılması, vazifelerin yerine getirilmiş olması gereklidir. Bu sorumluluklar yerine getirilmemişse, teslimat süresi buna uygun şekilde uzar. Eğer satıcı gecikmeye sebebiyet vermişse, bu geçerli olmaz.
2. Teslimat süresine riayet etme, tedarikçi şirketlerin doğru ve zamanında sevk etmeleri şartına bağlıdır. Meydana gelebilecek gecikmeleri satıcı en kısa zamanda bildirmelidir.
3. Teslimat süresine riayet edilmiş olması için, teslimat objesinin sürenin bitimine kadar satıcının firmasını terketmiş veya sevkiyata hazır durumunun bildirilmiş olması gereklidir. Eğer bir teslimat gerçekleşecekse, – teslimatın haklı reddi hariç – teslimat tarihi esas alınır, alternatif olarak teslimatı kabul etme eğilimi haber edilmelidir.
4. Teslimat objesinin gönderilmesinde ya da teslimatında, alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı gecikme olursa, o zaman sevkiyata hazır durumunun veya teslimatı kabul etme eğiliminin bildirilmesinden bir ay sonra başlamak üzere, gecikme yüzünden oluşan masraflar alıcıya mal edilir.
5. Teslimat süresine, satıcının etki alanı dışında kalan, zorunlu neden, iş anlaşmazlığı veya başka sebeplerden dolayı riayet edilememiş ise, teslimat süresi buna uygun olarak uzatılır. Satıcı alıcıya buna benzer durumların başlangıcını ve sonunu mümkün olan en kısa zamanda bildirmelidir.
6. Eğer satıcının tüm hizmetleri yerine getirmesi risk devrinden önce tamamen imkansız duruma gelirse, alıcı herhangi bir süre tayin etmeden sözleşmeden geri çekilebilir. Alıcı, yapılan bir siparişte teslimatın bir kısmının yerine getirilmesi imkansız duruma gelirse ve kısmi teslimatın reddinde haklı bir çıkarı söz konusu ise, sözleşmeden yine geri çekilebilir. Eğer durum bu şekilde değilse, o zaman alıcı kısmi teslimata ait olan sözleşme fiyatını ödemekle yükümlüdür. Aynı durum satıcının yetersizliğinde de geçerlidir. Bunların dışında paragraf VII geçerlidir. 2. Kabul temerrütü sırasında imkansızlık veya yetersizlik meydana gelirse veya alıcı bu durumlardan yalnızca veya çoğunlukla kendisi sorumlu ise, o zaman bedelini ödemekle yükümlüdür.
7. Satıcı malın teslimatını geciktirirse ve bu yüzden alıcı zarara uğrarsa, o zaman alıcının götürü bir gecikme tazminatı talep etmeye hakkı vardır. Bu tazminat değeri, gecikmenin her tam haftası için % 0,5, olmak üzere genel olarak gecikme yüzünden zamanında veya sözleşmeye uygun şekilde kullanılamayan toplam sevkiyatın ilgili kısmi değerinin en fazla % 5 oranı ile sınırlıdır. Alıcı, satıcıya – yasal istisnai durumları göz önünde bulundurarak – teslimat süresinin bitmesinden sonra hizmetlerin yerine getirilmesi için makul bir süre tanımış ve bu süreye riayet edilmemişse, yasal kurallara göre alıcının sözleşmeden geri çekilme hakkı bulunmaktadır. Alıcı, satıcının talebi üzerine makul bir süre içerisinde, geri çekilme hakkını kullanıp kullanmayacağını açıklamakla yükümlüdür. Sevkiyat gecikmesi ile ilgili diğer talepler, paragraf VII. 2 bendine göre tayin edilmiştir.

 

IV. Risk devri

1. Sevkiyat objesi fabrikadan çıkınca risk alıcıya devredilir, kısmi teslimatlar gerçekleşecekse, veya eğer satıcı örn. gönderme masraflarını veya teslimat ve kurulum hizmetlerini üstlense de, bu durum aynen geçerlidir. Alıcının arzusu üzerine satıcı, sevkiyatı bir nakliye sigortası ile sigorta ettirebilir; oluşan sigorta masrafları alıcıya aittir.
2. Teslimat, satıcıdan kaynaklanmayan hatalar yüzünden gecikirse veya yapılamazsa, risk devri malın teslimata hazır olduğunun bildirildiği günden itibaren alıcıya geçer. Alıcı arzu ederse, masrafları alıcıya ait olmak üzere satıcı, sigorta sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.
3. Kısmi teslimatlar, alıcı tarafından makul bulunduğu sürece yapılabilir. 

V. Mülkiyeti muhafaza kaydı

1. Satıcı sevkiyat sözleşmesinde yer alan, sevkiyat objesindeki mülkiyet hakkını tüm ödemelerin - ilaveten borçlanılan yan hizmetler de dahil olmak üzere - hesaba girişine kadar saklı tutar.
2. Alıcının kendisi kanıtlayabileceği bir sigorta yaptırmadığı sürece satıcı, masrafları alıcıya ait olmak üzere teslimat objesini, çalınmaya, kırılma, ateş, su yüzünden oluşabilecek ve diğer hasarlara karşı sigorta yaptırma yetkisi vardır.
3. Alıcı teslimat objesini devredemez, rehin veremez veya güvence olarak gösteremez. Üçüncü kişi tarafından oluşan haciz, el koyma veya diğer muamelelerde satıcıyı vakit geçirmeden haberdar etmesi gereklidir.
4. Alıcının sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde, özellikle de ödeme gecikmesinde, satıcı ihtarname verdikten sonra teslimat objesini geri alma hakkı vardır ve alıcı malı iade etmekle yükümlüdür.
5. Mülkiyeti muhafaza kaydı yüzünden satıcı, teslimat objesini sadece sözleşmeden geri çekildi ise, geri isteyebilir.
6. İflas davası açmak için yapılan müracaat, satıcıya sözleşmeden geri çekilme ve teslimat objesinin derhal geri iade edilmesi hakkını doğurur.

VI. Eksiklikten doğan haklar

Alıcının eksiklikten doğan hakları, § 377 HGB yönergesine göre yapmakla zorunlu olduğu araştırma sorumluluğunu ve kusurları haberdar etme yükümlülüğünü kurallar çerçevesinde yerine getirmesini gerektirir. Eksiklikler ayıp ihbarında tam olarak tanımlanmalıdır ve en kısa zamanda yazılı olarak talepte bulunulmalıdır; aksi taktirde teslimat objesi onaylanmış, eğer eksiklik muayene esnasında tespit edilemedi ise, kabul edilecektir. Daha sonra farkedilen eksiklikler için de en kısa zamanda şikayette bulunulmalıdır; aksi taktirde sevkiyat objesi, bu eksikliklere rağmen de onaylanmış kabul edilecektir. Sevkiyattaki ayıplar ve hukuki eksiklikler için, diğer talepler hariç tutulmak üzere, satıcı – paragraf VII koşulu ile – aşağıdaki şekilde teminat verir:

Ayıplar
1. Risk devrinden önce meydana gelmiş bir durumdan dolayı ayıplı olduğu anlaşılan bütün parçalar ücretsiz olarak satıcının seçimine göre düzeltilecek veya yenilenecektir. Bu tip eksikliklerin tespit edilmesi durumunda satıcıya en kısa zamanda yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Değiştirilen parçalar satıcının mülkiyetine geçer.
2. Satıcının gerekli gördüğü bütün düzeltme çalışmaları ve yedek parça teslimatı için girişimde bulunmadan evvel, alıcı satıcıyı bilgilendirerek bu çalışma için gerekli olan süreyi ve imkanı tanımak zorundadır; aksi taktirde satıcı buradan doğacak sonuçların sorumluluğundan kurtulur. Sadece işletme emniyetinin riske atılacağı veya düşünülenden büyük bir hasarın önlenmesi için çok acil durumlarda, satıcı böyle bir durumdan derhal haberdar edilmelidir, alıcı eksikliği kendisi giderebilme veya üçüncü kişi tarafından giderilmesini sağlayabilme ve gerekli olan harcamaların karşılığını satıcıdan talep etme hakkına sahiptir.
3. Düzeltme veya değiştirme çalışmalarından direkt ortaya çıkan masrafları – yapılan şikayetin haklı bulunması durumunda – değiştirilen parçanın bedelini ve nakliye masraflarını satıcı karşılar. Satıcı aynı zamanda demontaj ve montaj masraflarını ve bu işleri yapacak olan montörlerin ve yardımcı elemanların yol masrafları da dahil olmak üzere, bu masraflar satıcının orantısız bir şekilde borçlanmasına yol açmadığı sürece, masraflarını karşılar.
4. Eğer satıcı – yasal istisnai durumların göz önünde bulundurulması kaydı ile – bir ayıbı düzeltme çalışmaları veya değiştirilecek olan parçanın teslim edilmesi için kendisine tanınan makul süreyi hiçbir çalışma yapmadan boşuna geçirirse, alıcı yasal kurallar çerçevesinde, sözleşmeden geri çekilme hakkına sahiptir. Sadece önemsiz bir eksiklik varsa, alıcı sözleşme fiyatında indirime gitme hakkına sahiptir. Diğer durumlarda sözleşme fiyatında indirim yaptırma hakkı yoktur. Diğer talepler, koşulların sadece paragraf VII. 2 bendine göre tayin edilmiştir.
5. Özellikle aşağıdaki durumlar için sorumluluk üstlenilmez: - Uygun olmayan veya yanlış kullanım, alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından hatalı montaj veya devreye alma, - normal aşınma ve yıpranma, hatalı veya ihmalkâr muamele, usulüne uygun yapılmayan bakım, uygun olmayan işletme maddeleri - hatalı kuruluş çalışmaları, uygun olmayan temel, kimyasal, elektro kimyasal veya elektriksel etkiler – satıcının sorumluluk alanında olmadığı sürece.
6. Alıcı veya üçüncü kişi usulüne aykırı düzeltme çalışmaları yaparsa, buradan ortaya çıkacak sonuçlar için satıcının sorumluluğu ortadan kalkar. Aynı durum, satıcıya haber vermeden teslimat objesinde yapılacak olan değişiklikler için de geçerlidir.

Hukuki eksiklikler
7. Sevkiyat objesinin kullanımı ülke içinde fikri ve sınai mülkiyet haklarını veya telif haklarını ihlal ediyorsa, satıcı masraflarını kendisi karşılama üzere prensip olarak alıcıya kullanıma devam edebilme imkanını yaratmalı veya sevkiyat objesini, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlal edilemeyecek şekilde alıcının makul bulacağı bir tarzda değiştirmelidir. Eğer bu durum ekonomik açıdan uygun koşullarda veya uygun bir sürede mümkün olmuyorsa, alıcı sözleşmeden geri çekilme hakkına sahiptir. Tanımlanmış olan koşullarda satıcının da sözleşmeden geri çekilme hakkına sahiptir. Bunlardan başka satıcı alıcıyı, koruma hakkı sahibinin şüphe götürmez veya yasal açıdan kesinlik kazanmış hak taleplerinden muaf tutacaktır.
8. Satıcının paragraf VI. 7 içinde tanımlanan yükümlülükleri, paragraf VII. 2 içindeki tanımlamalara uyma koşulu ile fikri ve sınai mülkiyet veya telif hakkı ihlal durumu için katidir. Bu yükümlülükler sadece, eğer - alıcı satıcıyı, geçerli kılınan fikri ve sınai mülkiyet veya telif hakkı ihlallerinden ivedilikle haberdar ederse, - alıcı satıcıyı makul bir ölçüde, geçerli kılınan taleplerin müdafaasında desteklerse veya satıcıya paragraf VI. 7 tanımlamalarına göre değiştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi imkanını tanırsa,- satıcıya mahkeme dışı düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm müdafaa faaliyetleri saklı tutulursa,- hukuki eksiklik alıcının bir talimatına istinat etmiyorsa, ve- hak ihlali, alıcının teslimat objesini kendi başına buyruk değiştirmesinden veya sözleşmede yer alan kurallar haricinde kullanmasından ortaya çıkmamış ise, geçerlidir.

VII. Satıcının sorumluluğu, sorumluluk reddi

1. Eğer sevkiyat objesi, sözleşmenin akdinden önce veya sonra gerçekleşen önerilerin ve danışmaların ihmalkârlık veya hatalı uygulama neticesinde satıcının kusurları yüzünden veya sözleşmede yer alan diğer yan yükümlülüklerin ihlal edilmesinden dolayı – özellikle teslimat objesinin kumanda talimatı ve bakımı – alıcı tarafından sözleşmeye uygun şekilde kullanılamıyorsa, alıcının diğer taleplerinin hariç bırakılması kaydı ile, paragraf VI ve VII.2. içinde tanımlanmış olan kurallar geçerlidir.
2. Satıcı, sevkiyat objesi haricindeki hasarlar için de sorumluluk üstlenir, – hangi yasal gerekçelerden olursa olsun – sadece
a) Kasıt durumunda
b) Mal sahibinin/yetkili organların veya yönetici konumundaki memurun çok ağır kusurunda,
c) Yaşamın, bedenin, sağlığın kusurlu ihlalinde,
d) Ardniyetli olarak gizlediği eksikliklerde,
e) Bir garanti taahhüdü çerçevesinde,
f) Sevkiyat objesindeki eksikliklerde, ürün sorumluluğu yasasına göre kişisel kullanılan objelerdeki can ve mal kayıpları için sorumlu olunduğu kadarıyla.
Önemli sözleşme yükümlülüklerinin kusurlu olarak ihlal edilmesinde satıcı, yönetici konumunda olmayan memurun çok ağır kusurunda da ve hafif kusurda sorumluluk üstlenir, ikinci durumda sözleşmeye özgül, mantıklı olarak öngörülebilir hasar ile sınırlıdır. Diğer talepler kabul edilmez. 

VIII. Zamanaşımı

Alıcının tüm talepleri – hangi yasal gerekçelerden olursa olsun – 12 ay sonunda zamanaşımına uğrar. Paragraf VII. 2.a – d ve f hükümlerine göre tazminat talepleri için yasal süreler geçerlidir. Yasal süreler bir yapının eksiklikleri için veya bir yapının alışılmış kullanım tarzına uygun şekilde kullanılan ve oluşan eksikliğe sebebiyet veren teslimat objeleri için de geçerlidir.

IX. Yazılım kullanımı

Teslimat kapsamında yazılım bulunuyorsa, teslim edilen yazılımı ve yazılım belgelerini kullanmak için, alıcı münhasır bir hakka sahip değildir. Yazılım, teslim edilen alette kullanılmak üzere emanet edilmiştir. Yazılımın bir sistemden fazla bir yerde kullanılması yasaktır.
Alıcı yazılımı sadece yasaların izin verdiği ölçüde (§§ 69 a ff. UrhG) çoğaltabilir, düzeltme yapabilir veya hedef kodundan kaynak koduna dönüştürebilir
Alıcı, satıcı ile kaynak kodunun depozitosunu, satıcı tarafından belirlenen bir noterde veya satıcıya uygun görünen bir diğer emanetçide ve yazılım güncellemelerine uyarlanmasını tanzim eden ve geri verilmesini depozito sözleşmesinde belirlenen koşulların altında öngören özel bir depozito sözleşmesi yapabilir. Depozito masrafları alıcıya aittir.
Alıcı, üretici verilerini – özellikle telif hakkı bildirimlerini – kaldırma veya önceden satıcıdan açık bir şekilde izin alınmadığı sürece değiştirme hakkı yoktur.4.
Yazılımla ve yedekleme de dahil yazılım belgeleri ile ilgili bütün haklar satıcıda veya yazılım tedarikçisinde saklıdır. Alt lisansların başkalarına verilmesi yasaktır.
Yazılım sadece makine tarafından okunabilir biçimde (amaç kodu) ve sadece teslim edilen aletlerin okuyabileceği biçimde emanet edilir. Bundan, sipariş edilen müşteriye özgü uyarlamalar ve arıza giderme için gerekli olan program kısımları hariçtir.

X. Uygulanan yasa, yetkili mahkeme

1. Satıcı ile alıcı arasındaki bütün hukuki münasebetler için sadece ülke içi tarafların aralarındaki hukuki münasebetleri için Almanya Federal Cumhuriyeti'nin bağlayıcı olan hukuku geçerlidir.
2. Yetkili mahkeme Frankfurt am Main mahkemesidir. Ancak satıcı, alıcının genel merkezinde dava açabilme hakkına sahiptir.

XI. Son hükümler

1. Sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, satıcının iş merkezi ifa yeridir.
2. Kişisel bilgiler iş ilişkileri çerçevesinde bilgileri koruma yükümlülüklerine uygun şekilde kaydedilecektir.